Języki obce

kategoria: Kompetencje specjalistyczno-techniczne

Poziom 1.

Niski poziom kompetencji oznacza, że osoba rozumie i potrafi stosować jedynie bardzo proste zwroty i potoczne wyrażenia w obcym języku dotyczące życia codziennego. Z trudem formułuje pytania z zakresu życia prywatnego (dotyczącego np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada) oraz odpowiada na tego rodzaju pytania. Niski poziom ogranicza się do umiejętności przedstawienia siebie i innych. Osoba z niskim poziomem kompetencji czasem potrafi prowadzić prostą rozmowę w obcym języku pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Kompetencje na niskim poziomie oznaczają sporadycznie zdolność do porozumiewania się w obcym języku w kontekście rutynowych i prostych sytuacji komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy typowe i znane. Wiąże się to ograniczoną zdolnością do opisania swojego pochodzenia i otoczenia a także poruszania spraw związanych z najważniejszymi potrzebami życiowymi. Niski poziom kompetencji oznacza znikomą zdolność do rozumienia jedynie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw i zdarzeń (typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego).

https://www.50languages.com/ucz-sie-jezykow-online

https://podstawyniemieckiego.pl

https://www.angielski-kursy.pl


Poziom 2.

Średni poziom kompetencji oznacza, że osoba rozumie znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartego w prostych wypowiedziach. Osoba o średnim poziomie kompetencji przeciętnie radzi sobie w sytuacjach komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć (w pracy, w podróży, w czasie wolnym). Na średnim poziomie kształtuje się zdolność tworzenia prostych i spójnych wypowiedzi ustnych lub pisemnych na tematy, które są znane lub interesują daną osobę. Średni poziom kompetencji wiąże się z przeciętną umiejętnością opisywania doświadczeń, zdarzeń, nadziei, marzeń i zamierzeń oraz uzasadnienia ich lub wyjaśnienia swoich opinii i planów. Osoba ze średnim poziomem kompetencji przeciętnie radzi sobie z rozumieniem ukrytego znaczenia przekazów. Potrafi tworzyć proste i spójne teksty na tematy leżące we własnym zakresie zainteresowań. Umiarkowanie rozumie główne punkty powszechnych spraw i zagadnień w obcym języku. Osoba ze średnim poziomem kompetencji potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z użytkownikiem danego języka nie powodując napięcia u którejkolwiek ze stron.

https://www.50languages.com/ucz-sie-jezykow-online

https://podstawyniemieckiego.pl

https://www.angielski-kursy.pl


Poziom 3.

Wysoki poziom kompetencji oznacza, że osoba rozumie szeroki zakres wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy nie tylko powszechne i codzienne, ale też konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Osoba z wysokim poziomem kompetencji potrafi wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem rozmowy, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań. Wysoki poziom kompetencji wiąże się z rozumieniem i dostrzeganiem ukrytego znaczenia przekazu. Osoba z wysokim poziomem kompetencji potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania. Swobodnie posługuje się językiem obcym w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne. Dodatkowo wysoki poziom kompetencji oznacza zdolność streszczania informacji pochodzących z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Osoba z wysokim poziomem kompetencji potrafi z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta.

https://www.50languages.com/ucz-sie-jezykow-online

https://podstawyniemieckiego.pl

https://www.angielski-kursy.pl